תפילין 

מטעמי המצווה

מצוות תפילין כתובה בתורה ארבע פעמים.
לדוגמא בפרשת “שמע ישראל” כתוב:
וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך
תפילין היא מצווה יקרה שנקראת ‘אות‘ משמעותה סמל ומופת לעם ישראל להזכירם שהם בניו של הבורא יתברך ונתונים להשגחתו ואהבתו, המילה ‘לטוטפת’ פירושה “תכשיט” המעטר את ראשו של יהודי ומזכירו את ייעודו כבן המלך.“והעניין בד’ פרשיות אלו יותר מבשאר פרשיותיה של תורה, לפי שיש באלו קבלת עול מלכות שמים ואחדות השם יתברך ועניין יציאת מצרים, שהוא מכריח אמונת חידוש העולם והשגחת האל בתחתונים, ואלו הן יסודות דת יהודית, ולכן נצטווינו להניח יסודות אלו כל היום בין עינינו ועל לוח לבנו.”

את התפילין קושרים על הזרוע כנגד הלב ומעל המצח כנגד המוח, המוח והלב שני מקומות בגוף האדם, הראשון אחראי על תובנות האדם והשני על חשקיו ורצונותיו (באופן רוחני ולא ביולוגי), ע”י מצוות תפילין האדם “נקשר” עם בוראו ורצונותיו ומחשבותיו נטהרים ומתקדשים.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *